DEZE WEBSHOP IS GESTOPT VANAF 1 JANUARI 2020

Studio - HGF: Algemene voorwaarden

Home / Studio - HGF: Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO-HGF • TUINONTWERP

In de onderstaande tekst wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:  Studio-HGF • tuinontwerp c.q. Dorien Leijdens, eigenaar van Studio-HGF • tuinontwerp

Opdrachtgever:  Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en/of aan wie opdrachtnemer een offerte uitbrengt. 

 

Offerte, overeenkomst en omvang van de opdracht 

01.Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. Deze voorwaarden zijn in te zien via de website www.hetgroenefabriekje.nl. Door het accepteren van offertes of door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, doet de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van haar eventuele inkoop- of andere voorwaarden en aanvaardt zij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer. Bij het verlenen van opdracht wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever op de hoogte is én akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

02.Offerte 
Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De offerte bevat een werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief de bijbehorende prijs.

De offerte bevat een geldigheidsduur. Indien deze termijn is verstreken en de opdrachtgever aanvaardt de offerte, ontstaat er pas een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer indien en voor zover opdrachtnemer dit uitdrukkelijk bevestigt.

De geoffreerde werkzaamheden en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Tenzij anders wordt vermeld, geschieden prijsopgaven door de opdrachtnemer onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien na de datum van de offerte c.q. na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden die van invloed zijn op de overeengekomen prijs, zoals verhogingen in de prijs van materialen, is de opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen door te berekenen in de prijs.

03.Totstandkoming overeenkomst en inhoud en omvang van de opdracht
Opdrachtgever kan de offerte en de lijst van wensen en uitgangspunten aanvaarden door:

  • De offerte te ondertekenen en te sturen naar: Gijzelsestraat 20, 5074 NK te Biezenmortel

of

In elk van deze twee gevallen is er sprake van een opdracht aan de opdrachtnemer en dus van een overeenkomst tussen beide partijen.  In het geval van een (elektronische) opdracht zal opdrachtnemer de overeenkomst bevestigen per e-mail.

De aanvaarde offerte en de lijst van wensen en uitgangspunten beschrijft en bepaalt de inhoud en omvang van de opdracht aan opdrachtnemer en de betalingsverplichting van opdrachtgever.

Ten aanzien van het gratis contact met de hovenier geldt dat dat beperkt wordt tot een – in verhouding met de omvang van de opdracht- redelijk en billijk tijdsbeslag voor opdrachtnemer.

 

04.Honorarium en bijkomende kosten
In het overeengekomen honorarium zijn ook de, in het kader van de opdracht gemaakte kosten, in rekening gebracht zoals reis-, administratie- en software-, transport- en reproductiekosten. Prijsopgaven zijn inclusief BTW

05.Wijziging van de overeenkomst/opdracht en meer- en minderwerk
In de offerte staat de inhoud en omvang van de opdracht beschreven. Meer in het bijzonder bepaalt de aanvaarde offerte:

  • De werkzaamheden die opdrachtnemer zal verrichten en de bijbehorende prijsopgaven en
  • De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afgesproken lijst van wensen en uitgangspunten van het tuinontwerp en/of beplantingsplan

Wanneer opdrachtgever de inhoud van de opdracht wil veranderen, of andere wensen of uitgangspunten wil hanteren voor het tuinontwerp en/of het beplantingsplan, kan opdrachtnemer een nieuwe offerte en/of prijsopgave voor meerwerk aanbieden met een bijbehorende nieuwe prijsopgave en planning. Indien opdrachtnemer of opdrachtgever niet overgaan tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst, blijven de rechten en plichten van de oorspronkelijke overeenkomst in stand.

Uitsluitend wijzigingen van ondergeschikte aard, dat wil zeggen: wijzigingen die opdrachtnemer binnen een tijdbeslag van 2 uur kan optekenen, worden zonder bijkomende kosten uitgevoerd. Deze wijzigingen van ondergeschikte aard worden niet in 3d-tekening opgetekend, maar alleen op een plattegrond aangegeven.

Opdrachtnemer is niet gebonden aan de voor de oorspronkelijke opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken, of andere wensen of uitgangspunten wil hanteren voor het ontwerp en bijbehorende werkzaamheden.

Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor geheel opgegeven prijs.

06.Meerwerk  als gevolg van onjuiste verstrekte gegevens
Wanneer opdrachtnemer meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.

 

De uitvoering van de overeenkomst 

07.Verstrekken van gegevens 
De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, kloppende en duidelijke gegevens en/of materialen. Levering onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever. 

08.Gebruik ingemeten waarden  
Opdrachtnemer meet (een gedeelte van) de tuin en het perceel in, uitsluitend met als doel een goed ontwerp en beplantingsplan te kunnen maken. Dat betekent dat deze maatvoeringen niet zonder meer geschikt zijn om als basis te dienen voor het uitvoeren van werken of bouwwerken. Indien de opdrachtgever de maatvoering voor andere doeleinden gebruikt draagt hij daarvoor zelf het risico.

09.Bouwkundige constructies
Opdrachtnemer kan werken en bouwwerken in haar ontwerp opnemen. De vormgeving hiervan bevatten géén constructieberekeningen. Dit dient de opdrachtgever zelf uit te (laten) voeren.

10.Schade aan kabels en leidingen
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan kabels en leidingen bij het uitvoeren van haar ontwerpen of beplantingsplannen. Degen die de graafwerkzaamheden uitvoert dient zelf een kabel- en leidingenonderzoek uit te voeren zoals bedoeld in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). 

11.Benodigde vergunningen, ontheffingen en meldingen
Uitsluitend voor zover de offerte en de opdracht daarin expliciet voorzien, gaat opdrachtnemer na of voor de uitvoering van haar ontwerp vergunningen, ontheffingen of meldingen nodig zijn. De (tijdige en correcte) aanvraag en de verkrijging van eventuele toestemmingen van de overheid blijven voor rekening en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

12.Vertrouwelijke informatie
Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie, met uitzondering van het bepaalde in artikel 20.

13.Gebruik van diensten / producten van derden
Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Studio-HGF • tuinontwerp kan als tussenpersoon optreden; hier staat een vooraf afgesproken vergoeding tegenover? Wanneer betaling aan derden via Studio-HGF • tuinontwerp verloopt is zij gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen.

14.Termijn en levering
De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden. 

15.Leveranties
Alle geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

 

Auteursrecht, eigendomsrecht en naamsvermelding

16.Auteursrecht 
Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door haarzelf is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart opdrachtnemer Studio-HGF • tuinontwerp van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.

17.Eigendomsrecht 
Alle intellectuele eigendommen van de door opdrachtnemer/Studio-HGF • tuinontwerp ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij opdrachtnemer/studio-HGF • tuinontwerp berusten, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever mag de aan hem door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld.

18.Naamsvermelding 
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zónder vermelding van de naam van Studio-HGF tuinontwerp openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen. 

Indien opdrachtgever het ontwerp van Studio-HGF • tuinontwerp verandert, mag hij zonder toestemming van opdrachtnemer haar naam niet verbinden aan het ontwerp of de uitvoering ervan.

19.Wijzigingen  in de ontwerpen van studio-HGF • tuinontwerp
De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van studio-HGF tuinontwerp geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, tenzij anders overeengekomen.  Studio-HGF tuinontwerp dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. 

20.Gebruik ontwerp ten behoeve van reclamedoeleinden 
Studio-HGF tuinontwerp heeft de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en / of publiciteit. Daarbij betracht studio HGF • tuinontwerp zorgvuldigheid ten aanzien van privacy.

 

Betaling en afname 

21.Betalingsverplichting 
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Studio-HGF • tuinontwerp nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door Studio-HGF • tuinontwerp -in verband met te late -of niet betaalde rekeningen- gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro exclusief BTW. 

22.Periodieke betaling 
Studio-HGF • tuinontwerp heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

Studio-HGF • tuinontwerp gaat pas verder met het beplantingsplan als het ontwerpgedeelte betaald is.

23.Opschorting 
Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan studio-HGF tuinontwerp niet nakomt heeft studio-HGF • tuinontwerp het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. Studio-HGF • tuinontwerp mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden verkregen. 

 

Herroepen en beëindigen van de opdracht 

24.Herroepen van de opdracht 
Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht wordt vertraagd of geannuleerd wordt door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Studio-HGF • tuinontwerp verdere kosten of schadevergoeding te vorderen. 

25.Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer 
Wanneer enige verplichtingen niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of bij opschorting van betaling, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Studio-HGF • tuinontwerp het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. 

26.Beëindiging van de opdracht door opdrachtgever 
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, tenzij partijen anders overeenkomen. Alles onverminderd het recht van Studio-HGF tuinontwerp op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade. 

27.Overmacht 
Ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontslaat Studio-HGF • tuinontwerp van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. 

Studio-HGF • tuinontwerp zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever, de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden. 

 

Aansprakelijkheid 

28.Eigendommen van de opdrachtgever 
Studio-HGF • tuinontwerp bewaart, gebruikt, be- en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen. 

29.Eigendommen van Studio-HGF • tuinontwerp   
Bij beschadiging of tenietgaan van door Studio-HGF • tuinontwerp aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als genoemd in artikel 9, wordt de schade in rekening gebracht. 

30.Aansprakelijkheid 
Studio-HGF • tuinontwerp is niet aansprakelijk voor fouten in het ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkering heeft gegeven. Studio-HGF • tuinontwerp is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever. 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens of als gevolg van de uitvoering van het ontwerp of het beplantingsplan. Meer in het bijzonder is opdrachtgever zelf verantwoordelijk om schade als gevolg van het uitvoeren van het ontwerp of beplantingsplan door bijvoorbeeld (graaf)werkzaamheden te verrichten. Ook is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor een juiste technische uitvoering (bouw)werken en -mede gelet op de specifieke omstandigheden- de keuze voor de juiste constructies en de juiste uitvoering daarvan.

Het eventueel geleverde onderhoudsplan geeft aan welke planten in welke periode gesnoeid of onderhouden moeten worden. Indien schade ontstaat door een onjuiste manier van snoeien of onderhouden is dat voor rekening van opdrachtgever.

 

Inspectie en klachten 

31.Inspectie 
Opdrachtgever is verplicht de door Studio-HGF • tuinontwerp geleverde diensten en/of leveranties zorgvuldig op eventuele onjuistheden en/of gebreken te controleren en hierover binnen 8 dagen na ontvangst aan Studio HGF • tuinontwerp te reageren. Bij gebreke van (tijdige)reactie, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn. 

32.Klachten
Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld. Klachten geven de opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Opdrachtnemer is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

 

Overige bepalingen 

33.Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van opdrachtnemer en opdrachtnemer deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. 

34.Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden, de overeenkomst die opdrachtnemer sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is  Nederlands recht van toepassing.

35.Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Studio-HGF • tuinontwerp en treden in werking per 1 september 2017.

 

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »